Angol Érettségi felkészítés


Angol érettségi témakörök emelt szinten

KER-szint: B2*

Az angol érettségi témakörök listáját megtalálod az Oktatási Hivatal webhelyén, bár nem ott, ahol normál esetben keresnéd. „Közismereti érettségi vizsgatárgyak nyilvánosságra hozott anyagai” oldalon, az „angol nyelv” címszó alatt feltüntetett hivatkozásokon keresztül számos hasznos dokumentum érhető el, de a témakörök listája nincs közöttük. Mivel 2017. január 1-től egy egységes lista vonatkozik minden élő idegen nyelvre, az erre a dokumentumra mutató hivatkozást az „Érettségi vizsgatárgyak” oldalon (az oldalt legörgetve), a „Közismereti érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)” című táblázat „élő idegen nyelv” sorának „részletes vizsgakövetelmények” oszlopában találod.

* a KER-szintekről részletesebben az „Akkreditált általános angol nyelvvizsga kisokos” című bejegyzésemben olvashatsz.

A 2020-as angol érettségin összesen tíz különböző témában tehetik próbára a tudásod. Emelt szinten ezek kapcsán már sokkal komolyabb, összetettebb kérdésekre kell tudnod válaszolni. Hogy lásd, mennyiben más az emelt szint (a középszinthez képest), az alábbi listában dőlt betűvel szedtem a kizárólag emelt szinten előforduló kérdéseket, kérdésköröket.

I. Személyes vonatkozások, család

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)

A család szerepe az egyén és a társadalom életében

Családi élet, családi kapcsolatok

Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők

Személyes tervek

II. Ember és társadalom

A másik ember külső és belső jellemzése

Baráti kör

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság)

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése

Női és férfi szerepek

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése

Ünnepek, családi ünnepek

Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében

Öltözködés, divat

Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése

Vásárlás, szolgáltatások (posta)

A fogyasztói társadalom, reklámok

Hasonlóságok és különbségek az emberek között

Társadalmi viselkedésformák

III. Környezetünk

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek

A városi és a vidéki élet összehasonlítása

A természet és az ember harmóniája

Növények és állatok a környezetünkben

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?

A környezetvédelem lehetőségei és problémái

Időjárás

IV. Az iskola

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban

V. A munka világa

Diákmunka, nyári munkavállalás

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák

VI. Életmód

Napirend, időbeosztás

A kulturált étkezés feltételei, fontossága

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)

A szenvedélybetegségek

Étkezési szokások a családban

Az étkezési szokások hazánkban és más országokban

Ételek, kedvenc ételek

Ételspecialitások hazánkban és más országokban

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben

Gyakori betegségek, sérülések, baleset

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

A gyógyítás egyéb módjai

VII. Szabadidő, művelődés, szórakozás

A szabadidő jelentősége az ember életében

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

A művészet szerepe a mindennapokban

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, Internet

A könyvek, a média és az Internet szerepe, hatásai

Kulturális események

VIII. Utazás, turizmus

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés

A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra

Az idegenforgalom jelentősége

Nyaralás itthon, illetve külföldön

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

IX. Tudomány és technika

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre

X. Gazdaság

Családi gazdálkodás

A pénz szerepe a mindennapokban

Pénzkezelés a célnyelvi országokban

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok

Nincs külön országismereti témakör, de ennek elemei a többi témakörben előfordulnak.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Az emelt szintű angol érettségi felépítése

KER-szint: B2*

Az angol emelt szintű érettségi egynyelvű, ti. a feladatlapokon minden, a feladat-meghatározások is angol nyelven szerepelnek. A vizsga egy írásbeli (összesen 240 perc), illetve egy szóbeli (összesen 20 perc) részvizsgából áll.

* a KER-szintekről részletesebben az „Akkreditált általános angol nyelvvizsga kisokos” című bejegyzésemben olvashatsz.

Emelt szintű angol érettségi: az írásbeli részvizsga felépítése

A korábbi évek (2005-2019) központi írásbeli feladatsorai a hozzájuk tartozó javítási-értékelési útmutatókkal együtt letölthetők az Oktatási Hivatal oldaláról (itt, a legfelső legördülő menüből értelemszerűen válaszd az „angol nyelvet,” majd kattints a „keresés indítása” gombra).

Vizsgarészek (készségek)

Olvasott szöveg értése (Reading, 70 perc)

Nyelvhelyesség (Use of English, 50 perc)

15 perc szünet után:

Hallott szöveg értése (Listening, 30 perc)

Íráskészség (Writing, 90 perc)

Olvasott szöveg értése (Reading)

Az olvasott szöveg értése feladatsor 3-4 feladatból áll.

Lehetséges szövegfajták:

utasítások (pl. használati utasítások)

tájékoztató szövegek (pl. műsorfüzet)

elektronikus és nyomtatott levelek

elektronikus és papíralapú újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport)

ismeretterjesztő szövegek

elbeszélő (modern, szépirodalmi) szövegek

publicisztikai írások

Lehetséges feladattípusok:

feleletválasztás

igaz / hamis állítás

egymáshoz rendelés, pl.

cím, kép, összegző mondat szöveg(rész)hez, bekezdéshez rendelése

kérdés és felelet egymáshoz rendelése

szavak, kifejezések, definíciók, szinonimák egymáshoz rendelése a szövegösszefüggés alapján

vélemények, kijelentések, események személyekhez kapcsolása

csoportosítás megadott kategóriák szerint

képek, események sorrendbe rakása a szöveg alapján

a szövegből kiemelt mellékmondat, mondat, bekezdés helyének azonosítása a szövegben

szöveg részeinek sorrendbe rakása

hiányos szöveg kiegészítése (szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül)

szöveg hiányos összefoglalásának kiegészítése a teljes szöveg alapján

rövid választ igénylő nyitott kérdések

Nyelvhelyesség (Use of English)

A nyelvhelyesség feladatsor 4-5 feladatból áll.

Lehetséges feladattípusok:

hiányos szövegek kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes kiválasztása)

a szövegből kivett mondatrészlet helyének azonosítása szövegkohéziós eszközök segítségével

hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből

megadott szavak ragozott alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése

hibaazonosítás

Hallott szöveg értése (Listening)

A hallott szöveg értése feladatsor 2-3 feladatból áll.

A hangfelvételen nemcsak a feladatok tárgyát képező szövegek, hanem a hozzájuk tartozó instrukciók is szerepelnek, amelyek szó szerint megegyeznek a feladatlapon található utasításokkal. Minden szöveget kétszer fogsz hallani, második alkalommal megszakításokkal: a feladatok elolvasásához és megoldásához szükséges szünetekkel.

Lehetséges szövegfajták:

közérdekű bejelentések, közlemények

rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő)

utasítások

médiaközlemények (pl. rövid hír)

beszélgetések, telefonbeszélgetések

műsorrészletek, riportok, interjúk

beszámolók

általános érdeklődésre számot tartó témáról szóló ismeretterjesztő szövegek

Lehetséges feladattípusok:

feleletválasztás

igaz / hamis állítás

események sorrendjének megállapítása

térképkövetés

űrlapok kitöltése

táblázatok kitöltése

hiányos mondatok kiegészítése

hiányos szöveg kiegészítése

(rövid választ igénylő) nyitott kérdések

ténybeli hibák azonosítása, javítása

Íráskészség (Writing)

Az íráskészség vizsgarész az egyetlen, amelyben egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt használhatsz.

Az íráskészség feladatok az alábbi dokumentumokra épülnek:

kommunikációs helyzetek listája (ezt az „élő idegen nyelv: részletes vizsgakövetelmények” című dokumentum 8. oldalán, illetve a 2. táblázatban találod)

kommunikációs szándékok listája, ami kifejezés-gyűjteményként is használható

témakörök listája (ezt az „élő idegen nyelv: részletes vizsgakövetelmények” című dokumentum 6-7. oldalán, illetve bejegyzésem itt találod)

Az íráskészség vizsga felépítése:

három irányító szempont alapján egy rövidebb, interakciós és tranzakciós szöveg létrehozása (120-150 szó)

négy irányító szempont alapján egy hosszabb, véleménykifejtő szöveg létrehozása (200-250 szó)

Lehetséges szövegfajták:

magánjellegű vagy intézménynek szóló levél, e-mail

blogbejegyzés

internetes hozzászólás / comment

olvasói levél

cikk (diák)újság számára

Lehetséges feladattípusok:

meghatározott szituációban megadott szempontok alapján történő szövegalkotás

verbális segédanyagok (pl. személyes feljegyzések, üzenetek, levelek, cikkek, felhívások, hirdetések, blogbejegyzések, internetes hozzászólások, szórólapok) alapján történő szövegalkotás, illetve azokra való reagálás,

vizuális segédanyagok (pl. ábrák, képek, képsorok, grafikonok, táblázatok) alapján történő szövegalkotás

A vizsgán a fenti feladattípusok „keveréke” is előfordulhat.

Letölthető központi írásbeli feladatsorok

Igazán pontos képet akkor kapsz az angol írásbeli érettségiről, ha alaposan átnézed a korábbi évek központi feladatsorait (csak kattints a 3. táblázatban szereplő hivatkozásokra).

3. táblázat Emelt szintű központi írásbeli feladatsorok (2017-2019)2019. október

2019. május

2018. október

2018. május

2017. október

2017. május

Találatok: 1 - 6 Összesen: 6

További feladatsorokért látogass el az Oktatási Hivatal oldalára.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Emelt szintű angol érettségi: a szóbeli részvizsga felépítése

Áttekintés

A szóbeli vizsga összesen kb. 20 perc és az alábbi feladatokból áll:

Ráhangoló kérdések (Introduction)

Társalgás (Conversation)

Vita (Debate)

Önálló témakifejtés (Individual long turn)

Ráhangoló kérdések (Introduction)

Ez a rövid, maximum egy perces beszélgetés alapvetően csak a feszültség oldását szolgálja és nem a szóbeli vizsga része. Ebből kifolyólag a vizsgáztató által feltett kérdésekre adott válaszaidat ebben a körben nem is értékelik.

Milyen kérdésekre számíthatsz?

Például:

Did you have to wait a long time?

Is English your first foreign language?

(If “no”:) Which other languages do you speak?

Did you have something to eat before the exam?

What are you planning to do after the exam?

Társalgás (Conversation)

Ezen a ponton kezdődik az éles vizsga. A társalgás egy témát érint és a vizsgáztató által feltett kérdésekre kell válaszolnod. A vizsgáztató először megjelöli a témát, majd egyesével teszi fel a kérdéseket. Írásbeli segítséget (ti. tétellapot) nem kapsz. Ha nem érted a kérdést, kérd meg a vizsgáztatót, hogy ismételje azt meg! Erre azonban minden kérdés esetén csak egyszer van lehetőséged.

Vita (Debate)

Ehhez a feladathoz kapsz tétellapot, amin szerepel a vita alapját képező állítás, valamint három irányító (segítő) szempont. A felkészülésre csak fél percet kapsz. A vizsgáztatóval folytatott vita során következetesen a tétellapon szereplő állítás mellett vagy azzal szemben kell érvelned. Állításaid, érveid meggyőzőbbek lesznek, ha azokat példákkal támasztod alá.

Önálló témakifejtés (Individual long turn)

Az önálló témakifejtés feladatban egy általánosabb témával kapcsolatban kell gondolataidat, véleményedet összefüggően kifejtened. A tétellap a feladat-meghatározáson (témamegjelölésen) felül pár képet tartalmaz. Ha esetleg elakadsz, akkor a vizsgáztató segítő kérdéseket tehet fel (természetesen az adott témával kapcsolatban). A felkészülésre ismételten csak fél percet kapsz. A feladatlapon szereplő képeket csak kiindulópontnak tekintsd, ne ragadj le a leírásuknál!

Szóbeli mintafeladatok

Az alábbi dokumentumokban két szóbeli tételt találsz. A vizsgázói és a vizsgáztatói példány kiegészíti egymást. A szóbeli vizsgáról részletes képet igazán a vizsgáztatói példány alapján kapsz, mert ebben minden apró részlet szerepel. A vizsgázói példány a felkészülésnél annyiban érdekes, hogy tudd, az éles vizsgán mi szerepel a tétellapon.

2020-as emelt szintű szóbeli mintatételek: vizsgázói példány (1. és 2. tétel, PDF)

2020-as emelt szintű szóbeli mintatételek: vizsgáztatói példány (1. és 2. tétel, PDF)

Vissza a tartalomjegyzékhez

Forrás

Oktatási Hivatal | Köznevelés | Érettségi:

Élő idegen nyelv: a vizsga leírása (PDF)

Élő idegen nyelv: részletes vizsgakövetelmények (témakörök listája) (PDF)

Kommunikációs szándékok listája (PDF)

Nyelvtani szerkezetek (PDF)

Tájékoztató az angol nyelvet érintő változásokról (PDF)

Középszintű szóbeli mintatételek: vizsgázói példány (PDF)

Középszintű szóbeli mintatételek: vizsgáztatói példány (PDF)

Tájékoztató az emelt szintű szóbeli vizsgáról (PDF)

Emelt szintű szóbeli mintatételek: vizsgázói példány (PDF)

Emelt szintű szóbeli mintatételek: vizsgáztatói példány (PDF)

Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók vizsgatárgyanként: itt válaszd az angol nyelvet


https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok